"FORMACIÓ PRÈVIA DE VIGILANTS DE SEGURETAT I GUARDES PARTICULARS
DEL CAMP."

Per conèixer més sobre la nostra tasca, feu clic a l'enllaç del seu interès.

Resum i estracte de l'Ordre Ministerial -OM-INT/318/2011 d'1 de febrer, sobre personal de seguretat privada BOE.Núm. 42 de data 18 de febrer de 2011.Disposiciones Generals Ministeri d'Interior.


Article 4.Vigilantes de seguretat i guardes particulars del camp.


1.-Els aspirants a vigilants de seguretat hauran de superar, en cicles, com a mínim, de cent vuitanta hores i sis setmanes lectives, i els aspirants a guardes particulars del camp, en cicles de seixanta hores i dues setmanes lectives, en els centres de formació autoritzats, els mòduls professionals de formació que es determini a la Secretaria d'Estat de Seguretat, a proposta de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia civil, en els seus corresponents àmbits ...

2.-Els aspirants a les especiaidades d'escorta privat i de vigilant d'explosius, a més dels mòduls generals a què es refereix el mòdul anterior, hauran de superar mòduls específics per a l'especialitat corresponent .... per escorta privat consistents en cicles de seixanta hores lectives per vigilant de explosius de trenta hores lectives, respectivament.

3.-Els aspirants a les especialitats de guarda de caça i de guardapesca maritim hauran de superar mòduls específics .... per a caça consistents de seixanta hores i per a guarda pesca marítim de trenta hores.

4.-En els cursos en la seva delimitació horària podran comprendre un percentatge màxim del cinquanta per cent de la formació no presencial oa distància, havent impartir obligatòriament amb caràcter presencial dels ensenyaments de naturalesa técnico.profesional, instrumental, de contingut tècnic operatiu i les pràctiques de tir i laboratori.

Per a més informació: D.Julian Flores Garcia www.siseguridad.es info@siseguridad.es


ORDEN INT/318/2011, DE 1 DE FEBRERO, SOBRE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE 42 DE 18.02.2011) Corrección de errores (BOE 61 DE 12.03.2011